Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Информация к новости
 • Просмотров: 500
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2013, 12:50
8-10-2013, 12:50

Галерея

Категория: Мектеп дастурі


Информация к новости
 • Просмотров: 661
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2013, 12:39
8-10-2013, 12:39

Т?рбие ж?мысы

Категория: ---

Т?рбие ж?мысыны? ма?саты: ?здіксіз білім беру ж?йесінде мектеп жасына дейінгі балаларды?, ж?не білім алушыларды? ?аза?стан Республикасыны? азаматтары ж?не патриоттары ретінде ?алыптасуы мен ?зін-?здері танытуларына, ?леуметтенуіне, болаша? маманды? иесі болып, к?сіби, интеллектуалды ж?не ?леуметтік шы?армашылы??а жетуіне о?тайлы жа?дай жасау.

Міндеттері:

 • Денсаулы?ы зор, рухани д?ниесі бай, адамгершілікті, т?уелсіз жеке т?л?аны ?алыптастыру?а ы?пал ететін т?рбие ж?йесін ??ру ж?не дамыту;
 • балалар мен жастарды азаматтылы??а, отанс?йгіштікке, зиялылы??а, адам ???ы?тары мен бостанды?тарын, мемлекеттік р?міздер мен ?лтты? д?ст?рлерді сыйлау?а т?рбиелеу;
 • ?зіні? ж?не ?о?амны?, болаша? ?рпа? алдында ?леуметтік, таби?и ж?не м?дени ортада?ы ?з іс-?рекетіні? н?тижесі ?шін жауапкершілікті сезінуде гумманистік д?ниетанымды ?алыптастыру;
 • мемлекеттік тілді ж?не бас?а тілдерді ?йрену ар?ылы балалар мен жастарды? ?лем ж?не ?лтты? м?дениетті игерулеріне, ?аза?стан халы?тарыны? д?ст?рлері мен м?дениетін зерттеуіне ж?не ?абылдауына жа?дай жасау;
 • жеке т?л?аны? ?зін-?зі іс ж?зінде к?рсетуі мен ары ?арай дамуына ы?пал етуде білім беру ?йымдары жа?дайында жастар мен балаларды? танымды? ?ызы?ушылы?ын, оларды? шы?армашылы? ?абілеттерін, жалпы білімге икемділігін, ?зін-?зі тану мен ?здігінен білім алу да?дыларын, ?леуметтенуін барынша дамыту бейімділігін ?алыптастыру;
 • ?азіргі заман?ы ?о?амды? ?мірге ж?не тиімді к?сіби іс-?рекет пен жеке басыны? ж?не ?леуметтік к?сіби т?р?ыда ?здіксіз пісіп жетілуіне ?ажетті ма?ызды т?л?алы? ж?не к?сіби сапаларын ?алыптастыру;
 • ?о?амда орны?ты ?алыптас?ан д?ст?рлер негізінде этникалы? ж?не діни толеранттылы?ты т?рбиелеу;
 • балалар мен жастарды? бойында ?аза?стан?а сырттан енуші этнодіни экстремизм мен т?рлі радикалды а?ымдар?а ?арсы ?рекет ете алатын да?дылар ?алыптастыру;
 • отбасылы? т?рбие ж?йесін ?айта жандандыру ж?не отбасын білім беру мекемелеріні? т?рбие ж?йесіне араластыру.

Т?рбие ж?мысы ?Р ?здіксіз білім беру ж?йесіндегі т?рбие т?жырымдамасына ж?не

Алматы ?аласы білім беру мекемелеріндегі т?рбие ж?мысыны? т?жырымдамасына,

«?ыз – елді? к?ркі» ба?дарламасына с?йкес т?мендегі ба?ыттар бойынша ж?ргізілді:

·???ы?ты? ж?не полим?дениеттік т?рбие, ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу;

·Азаматты?-патриотты? т?рбие;

·Рухани-адамгершілік т?рбие ж?не к?сіби-шы?армашылы? т?рбие;

·Экологиялы? ж?не эстетикалы? т?рбие;

·Толерантылы?ты ж?не этном?дениетті ?алыптастыру т?рбиесі;

·Дене т?рбесі, салауатты ?мір салтын ?алыптастыру, зиянды ?деттер ж?не

Ж?ТБ-ны? алдын алу;

Информация к новости
 • Просмотров: 838
 • Автор: admin
 • Дата: 8-10-2013, 12:37
8-10-2013, 12:37

?ылыми-?дістемелік ж?мыс

Категория: адістеме жане тажірибе

1. Мектепті? адістемелік такырыбынын ж?зеге асырылуы

Мектепті? ?дістемелік ?ызметіні? проблемасы: О?ушыларды? танымды? ?ызы?ушылы?ын арттыруда?ы о?ытуды? ?діс-т?сілдерін жетілдіру

Міндеттері:

- м??алімдерді? к?сіби шеберлігін к?теру;

- педагогикалы? ж?йеде жа?а технологияны ке?інен пайдалану;

-о?у-т?рбие ж?йесін ?ылыми негізде ж?ргізу;

-педагог ?ызметкерлерді? к?сіби ?суін дамыту.

Мектепті? ?дістемелік ж?мысы жоспарлы ж?зеге асырылуда. Шебер м??алімдерді? іс-т?жірибелері таратылу?а м?мкіндіктер жасалын?ан ж?не жа?а педагогикалы? технологияны тиімді ?олданатын м??алімдерді? т?жірибесі таратылып отырады: мектептегі 10 м??алім ?дістемелік о?улы?ты? авторы, 6 м??алім элективті курс ба?дарламаларын ??растырды,к?птеген м??алімдерді? ашы? саба?тары мен т?рбие са?аттарыны? материалдары республикалы? басылымдарда жары? к?рген, шеберлік саба?ы (мастер-класс) ?ткізіліп отырылады,педагогикалы? ке?есте, ?дістемелік ке?есте,

?Б отырысында шы?армашылы? ж?мыстарын тарату ж?йелі жол?а ?ойылып отыр. М??алімні? шы?армашылы? ж?мысыны? де?гейі мен, к?сіби ?суіне, о?у сапасыны? н?тижесіне мониторинг жасалды

Назад Вперед